کسانی  که  کردند  انفاق  مال                                                 بجستند  خشنودی     ذوالجلال

به قلبی سراسر  پر  از  اعتماد                                                  دل   از  لطف   الله   دارند   شاد

چو باغیست برتپه ای بس بلند                                                  که  از  هیج   آفت   نیابد    گزند

چو    باران   بسیار    آید   فرود                                                  دوچندان شودحاصلش زآنچه بود

اگر   هم   نبارید   باران     زیاد                                                   ز  بارانی  اندک  شود  نیز  شاد

خدا هست بر  کار خوبان  بصیر                                                   بداند   چه   دارند   اندر    ضمیر

ترجمه شعری از امید مجد